•  Strona główna  •  Ubezpieczenia dla Firm  •  Ubezpieczenia Indywidualne  •  Fundusz Emerytalny  •  Inwestycje  •  Kontakt  • 

PROMOCJE I NOWOŚCI

UBEZPIECZENIE FIRMY
W PAKIECIE

Ubezpieczenie Firmy

Ubezpieczenie w wersji pakietowej
przeznaczone dla Przedsiębiorców
prowadzących działalność gospodarczą
lub zawodową (przy wykorzystaniu mienia
o wartości do 3 mln zł i zatrudniających
maksymalnie 30 pracowników) w jednej
z kategorii: produkcja, sprzedaż hurtowa
i detaliczna, usługi...
  więcej

POLISA NA ŻYCIE
Z DODATKOWYM UBEZPIECZENIEM

Ubezpieczenie na życie Nowa Perspektywa

Nowoczesne uniwersalne ubezpieczenie
dla całej rodziny "Nowa Perspektywa"
to kompleksowa ochrona z możliwością długoterminowego inwestowania.
Kupując "Nową Perspektywę" w okresie
od 1 stycznia do 31 marca 2010,
Klient otrzymuje dodatkowe ubezpieczenie na cały rok za 0 zł....
  więcej

UBEZPIECZENIA DLA FIRM

Ubezpieczenia dla Firm

• UBEZPIECZENIE OC I MAJĄTKU FIRMY:

UBEZPIECZENIE FIRMY "PARTNER PRZEDSIĘBIORCY"

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa skierowana do osób prowadzących małe i średnie firmy. Zakres ubezpieczenia i opcje dodatkowe zależą od indywidualnych potrzeb Klienta i charakteru prowadzonej przez niego działalności. Ochrona obejmuje mienie służące do prowadzenia działalności gospodarczej - m.in. budynki, środki obrotowe, maszyny i urządzenia. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej firmy zapewnia ochronę przedsiębiorcy przed negatywnymi skutkami finansowymi roszczeń zgłaszanych przez osoby trzecie, na skutek szkód osobowych i rzeczowych wyrządzonych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

"UBEZPIECZENIE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW"

Ubezpieczenie w wersji pakietowej przeznaczone dla Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową
(przy wykorzystaniu mienia o wartości do 3 mln zł i zatrudniających maksymalnie 30 pracowników) w jednej z kategorii:
produkcja, sprzedaż hurtowa i detaliczna, usługi. Najważniejsze zalety: szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej dostosowany
do indywidualnych potrzeb klienta, suma ubezpieczenia mienia określana w systemie na pierwsze ryzyko, czyli niezależnie
od całkowitej wartości lub kategorii ubezpieczanego mienia, atrakcyjne składki ubezpieczeniowe, uproszczone procedury
zawierania umowy.

Grupowe Ubezpieczenie na życie Pracowników

• GRUPOWE UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA ZARZĄDU I PRACOWNIKÓW:

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE "OPIEKUN VIP"

Prestiżowe grupowe ubezpieczenie na życie przeznaczone dla właścicieli firm, prezesów oraz osób
na kluczowych stanowiskach łączące w sobie możliwość uzyskania wysokiej ochrony ubezpieczeniowej
z opcją inwestowania poprzez ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Ochroną ubezpieczeniową mogą
być objęte takie osoby jak przedsiębiorcy, wspólnicy spółek osobowych, członkowie zarządów i rad nadzorczych spółek, kluczowi menedżerowie i specjaliści. Oferowane w ramach ubezpieczenia wysokości świadczeń mogą być bardzo wysokie, adekwatne do potrzeb finansowych firmy zawierającej umowę i osób ubezpieczonych. Charakterystyczną cechą ubezpieczenia Opiekun VIP jest możliwość zindywidualizowania zakresu i wysokości ochrony ubezpieczeniowej, a co za tym idzie również wpłacanych składek, dla każdego uczestnika.

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW "OPIEKUN" I "ZESPÓŁ"

Ubezpieczenia grupowe na życie to nowoczesne rozwiązanie dla przedsiębiorstw niezależnie od ich wielkości i profilu działalności. Ubezpieczenie może obejmować ochroną wszystkich pracowników lub tylko wybrane ich grupy łącząc w sobie bardzo szeroki
zakres ochrony ubezpieczeniowej z elementem inwestycyjnym. Poza ryzykiem podstawowym dotyczącym śmierci uczestnika ubezpieczenia ochroną mogą być objęte umowy dodatkowe pogrupowane w następujące zakresy: zdrowotny, wypadkowy
i rodzinny. Wysokość ochrony ubezpieczeniowej, zakres ubezpieczenia jak również dobór zasad kwalifikacji pracowników do programu może być kształtowana elastycznie w zależności od potrzeb. Możliwe jest również stworzenie różnych kategorii ochrony dla poszczególnych grup pracowników.

Ubezpieczenie podróżne

• UBEZPIECZENIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH:

UBEZPIECZENIE PODRÓŻNE "PARTNER W PODRÓŻY"

Grupowe roczne ubezpieczenie podróżne dla osób często wyjeżdżających za granicę służbowo, jak również pracujących czasowo poza granicami Polski. Ochroną objęte są wszystkie wyjazdy zagraniczne (także prywatne) w ciągu roku - jednorazowy wyjazd nie dłuższy niż 90 dni, 180 dni lub 360 dni w zależności od wariantu. Zakres ubezpieczenia obejmuje m.in. koszty leczenia za granicą, assistance, odpowiedzialność cywilną, bagaż podróżny oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków.